Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING EVERHARDUS ANTONIUS JANSEN

PERIODE 2020 – 2025

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Everhardus Antonius Jansen (“de stichting”) haar beleidsvoornemens voor de periode 2011 – 2016 neer. Het door de stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel de ondersteuning op landelijk niveau en buiten Nederland van activiteiten op het terrein van armoedebestrijding en de mensenrechten.

De stichting is opgericht op 23 februari 2011. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Het bestuur is vanaf september 2011 gestart met het benaderen van instellingen in Klarenbeek, met als doel schrijnende financiële (gezins) situaties voor te dragen voor een mogelijke financiële tegemoetkoming.

2. Werkzaamheden

De stichting heeft ten doel de ondersteuning op landelijk niveau en buiten Nederland van activiteiten op het terrein van armoedebestrijding en de mensenrechten.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. Zij zal proberen de status van algemeen nut beogende instelling te verwerven.

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit:

– Jacob Marius Leen Plante, geboren te Deventer op 29 augustus 1954

– Egbertus Antonius Clemens Wesselink, geboren te Apeldoorn, op 25 december 1951

– Klaas Schoemaker, geboren te Meppel, op 23 augustus 1950.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen op landelijk niveau en buiten Nederland van activiteiten op het terrein van armoedebestrijding en de mensenrechten.

Concrete activiteiten die de stichting in de toekomst verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

– het beheer van gelden

– verlenen van financiële tegemoetkomingen aan schrijnende (gezins) situaties

3. Werving van gelden

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet. Uit de nalatenschap van de heer Everhardus Antonius Jansen is in gelden verkregen.

4. Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten, kosten inschrijving KvK, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.

Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Besteding van gelden

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen alsmede andere baten. De gelden van de stichting worden geïnvesteerd in de bestrijding van de armoede in directe zin. De komende jaren (2020 – 2025) zal de stichting haar vermogen onder ander aanwenden ter financiële ondersteuning bij schrijnende financiële (gezins) situaties

Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.